PRAVIDLA SOUTĚŽE – BALÍČEK Vanilka & Dýně – INSTAGRAM a FACEBOOK 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  

PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 

1. Definice 

Pořadatelem soutěže je ALSHAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Varšavě (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, Polsko); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000255186; Okresní soud pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII..; DIČ (NIP) CZ684982613, IČ (REGON) 140537349 jakožto provozovatel sítě prodejny a online obchodu The Body Shop a profilu @thebodyshopczech na sociální síti Instagram. 

Sociální síť je sociální síť Instagram a Facebook provozovaná společností Meta. 

Profil pořadatele: je profil „ @thebodyshopczech “ na Sociální síti. 

Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Sociální síti, sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky. 

  

Soutěžní úkol: soutěžící se do soutěže zapojí tak, že dá “To se mi líbí” na příspěvek Pořadatele uveřejněném na Profilu pořadatele (dále jen „soutěžní příspěvek“) a vloží komentář v němž zodpoví soutěžní otázku a označí alespoň jednoho dalšího registrovaného uživatele Sociálně sítě staršího 18 let, který by se dle názoru soutěžícího do soutěže rád zapojil. Soutěžící již nesmí svoji odpověď dodatečně upravovat. Soutěžní otázka, kterou bude soutěžní příspěvek obsahovat, zní: Bez čeho se během podzimu neobejdete?

 

Výherci soutěže jsou soutěžící, které vybere Pořadatel po skončení soutěže ze všech soutěžících, kteří správně splnili Soutěžní úkol. V rámci této soutěže vybere Pořadatel celkem 2 výherce (1 na Instagramu a 1 na Facebooku), z nichž každý obdrží jednu výherní cenu. 

  

2. Doba konání soutěže 

Tato soutěž o balíček Vanilka & Dýně probíhá od 19. 10. 2023 9:00 hod do 26. 10. 2023 23:59 hod. 

Pořadatel informuje výherce o výhře nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. Seznam výherců (názvy profilů výherců na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti. 

               

3. Obecné podmínky soutěže 

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit Soutěžní úkol. 

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků. 

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě - společností Meta. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli, ani k soutěžícím. 

  

4. Výhry a jejich předání

Výhrou v této soutěži jsou nejprodávanější produkty:

Krém na ruce Vanilky & Dýně 30 ml, Sprchový Vanilka & Dýně 250 ml, Tělové máslo Vanilka & Dýně 200 ml. Celkový počet výherních cen: 2 ks. Výhru lze zaslat pouze na adresu v České republice.  

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti a budou vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů pro zaslání výhry – tj. jména, příjmení a doručovací adresy. 

V případě, že výherce na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce. 

  

5. Práva a povinnosti pořadatele 

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže. 

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. 

Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. 

Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce. 

Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní. 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí. 

  

6. Závěrečná ustanovení 

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek. 

Tyto soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na https://www.thebodyshop.cz 

  

  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ O BALÍČEK VANILKA & DÝNĚ

  

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané od od 19. 10. 2023 9:00 hod do 26. 10. 2023 23:59 hod. společností ALSHAYA POLAND v rámci profilu této společnosti „thebodyshopczech“ na sociální síti Instagram (dále jen „sociální síť“). 

  

Správce osobních údajů 

  

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost ALSHAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄse sídlem v Varšavě (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, Polsko); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000255186 (dále jako „správce“ nebo „pořadatel“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě - společností Meta, zpracování osobních údajů pro účely soutěže tak provádí pořadatel. 

  

Společnost Meta je však správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků sociální sítě zpracovávaných obecně při jejím provozování a také při provozování dalších produktů společnosti Meta. Pro více informací vizte příslušné stránky sociální sítě týkající se používání osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875. Upozorňujeme také, že při správě profilu pořadatele na sociální síti se mohou pořadatel spolu se společností Meta stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť poskytuje pořadateli při provozu jeho profilu tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují s profilem pořadatele na sociální síti (například jde o informace o počtu osob či profilů, které si zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na příspěvky pořadatele na jeho profilu na sociální síti, souhrnné anonymizované demografické údaje – např. věk, město, pohlaví takových osob apod.). Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů však nese společnost Meta. 

  

Pro funkčnost a zpracování dat při provozu sociálních sítí používá Meta malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače či zařízení, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/

  

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů 

  

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní adresu, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie Vámi případně přidané na profil pořadatele na sociální síti v rámci soutěže budou pořadatelem uchovávány pouze na jeho účtu na sociální síti. 

  

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou). 

  

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zvláštní smlouvy představované těmito soutěžními podmínkami. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení této soutěže a poté budou pořadatelem odstraněny. 

  

Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů 

  

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům pořadatele, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany pořadatele. Sám pořadatel je nepředává mimo EU. Údaje - jména, příjmení a kontaktní adresy výherců mohou být poskytnuty příslušnému dopravci pro účely zaslání výhry. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů prováděné ze strany sociální sítě v rámci jejího provozu. 

  

Vaše práva subjektu osobních údajů 

  

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese obchod@thebodyshop.cz

  

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od pořadatele týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy. 

  

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). 

  

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

  

Tyto informace jsou uveřejněny na https://www..thebodyshop.cz 

Další informace o ochraně osobní údajů správce můžete nalézt na https://thebodyshop.cz/zasady-zapracovani-a-ochrany-osobnich-udaju 

  

V Praze dne 11. 10. 2023