OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU

THEBODYSHOP.CZ

OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ESHOPU

3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT

5. CENA, ZPŮSOBY A TERMÍNY DOPRAVY PRODUKTU

6. REKLAMACE PRODUKTU

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Eshop www.thebodyshop.cz dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže zříci práv, která jsou stanovena k jeho ochraně. K ujednáním odchylujícím se od ustanovení právních předpisů stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. Proto také ustanovení těchto obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit ani omezit jakákoliv práva spotřebitelů, která jim přísluší na základně bezpodmínečně platných právních předpisů, a veškeré případné pochybnosti je nutné vysvětlovat ve prospěch spotřebitele. V případě eventuálního rozporu ustanovení těchto podmínek s výše uvedenými předpisy mají přednost tyto předpisy a je nutné je uplatňovat.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Eshop dostupný na internetové adrese http://thebodyshop.cz je provozován společností ALSHAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄse sídlem v Varšavě (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, Polsko); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000255186; registrační soud, u kterého je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 83 500 000,00 PLN.; DIČ (NIP) CZ684982613, IČ (REGON) 140537349, adresa elektronické pošty: obchod@thebodyshop.cz.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou zacíleny jak na spotřebitele, tak na podnikatele používající Eshop, leda by dané ustanovení Obchodních podmínek uvádělo jinak a bylo určeno výhradně pro spotřebitele nebo pro podnikatele. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nakupuje zboží či využívá službu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Eshopu v souvislosti s realizací ustanovení těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a na základě a podle pravidel uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů, zveřejněných na stránkách Eshopu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Eshopu, včetně základů, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, a práva osob, kterých se údaje týkají, a také informace ve vztahu k používání souborů cookies a analytických nástrojů v Eshopu. Používání Eshopu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné.

1.4. Podobně s tím spojené uvedení osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem používajícím Eshop je dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).

1.5. Definice:

1.5.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků a dnů pracovního klidu.

1.5.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v Eshopu umožňující vytvoření Účtu.

1.5.3. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Eshopu umožňující podání Objednávky, především prostřednictvím přidání Produktů do elektronického košíku a určení podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dopravy a plateb.

1.5.4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou svéprávností, a v případech předvídaných obecně platnými předpisy také fyzická osoba s omezenou svéprávností; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost; - která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

1.5.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.6. ÚČET - Elektronická služba, znamená individuální název (přihlašovací jméno) a heslo uvedené Příjemcem služeb, soubor zdrojů v teleinformačním systému Prodávajícího, v němž jsou shromažďovány údaje uvedené Příjemcem služeb a informace o ním podaných Objednávkách v Eshopu.

1.5.7. NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty e-mail, která umožňuje všem Příjemcům služby, kteří ji využívají, automatické dostávání cyklických obsahů jednotlivých vydání newsletteru obsahujícího informace o Produktech, novinkách a akcích v Eshopu od Prodávajícího.

1.5.8. PRODUKT - movitá věc dostupná v Eshopu, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.5.9. PODMÍNKY - tyto Obchodní podmínky Eshopu.

1.5.10. ESHOP - Eshop Prodávajícího dostupný na internetové adrese: www.thebodyshop.cz.

1.5.11. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽBY (dále také pouze jako Prodávající) - ALSHAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem ve Varšavě (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, Polsko); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000255186; registrační soud, u kterého je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 84 500 000,00 PLN.; DIČ (NIP) 5272506584, IČ (REGON) 140537349, adresa elektronické pošty: obchod@thebodyshop.cz.

1.5.12. KUPNÍ SMLOUVA - Kupní smlouva na Produkt uzavíraná nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Eshopu.

1.5.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronickou cestou Prodávajícím ve prospěch Příjemce služby prostřednictvím Eshopu.

1.5.14. PŘÍJEMCE SLUŽBY - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, a v případech předvídaných obecně platnými předpisy také fyzická osoba disponující omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost; - používající nebo hodlající používat Elektronickou službu.

1.5.15. ZÁKON O OCHRANĚSPOTŘEBITELE – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5.16. OBJEDNÁVKA - Návrh na uzavření smlouvy pomocí Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy na Produkt s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ESHOPU

2.1. V Eshopu jsou dostupné následující Elektronické služby: Účet, objednávkový formulář a newsletter,

2.1.1. Účet - používání Učtu je možné po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků Příjemcem služby - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Vytvořit účet“ a (3) potvrzení úmyslu vytvořit Účet kliknutím na potvrzující odkaz, zaslaný automaticky na uvedenou adresu elektronické pošty. V registračním formuláři je nezbytné uvedení následujících údajů Příjemce služby: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a heslo. Prodávající může odmítnout vytvoření Účtu, zablokovat nebo odstranit stávající Účet, pokud je jeho název už v rámci Eshopu použit, nebo pokud Prodávající obdrží opodstatněnou, důvěryhodnou informaci, že je v rozporu se zákonem, dobrými mravy, těmito Podmínkami, narušuje osobní statky třetích osob nebo opodstatněné zájmy Prodávajícího. Zákazník je povinen udržovat v tajnosti přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu v Eshopu. Prodávající nenese zodpovědnost za operace prováděné třetími osobami, které získaly přístup k Účtu Zákazníka.

2.1.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může Prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích Příjemce služby je doporučeno provést jejich bezodkladnou úpravu v Účtu.

2.1.3. Příjemce služby může prostřednictvím Účtu především objednávat Produkty, sledovat objednávky a spravovat Účet. Případné další funkce Účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

2.1.3.1. Elektronická služba Účet je poskytována bezúplatně po neomezenou dobu. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez uvedení důvodu odstranit Účet (rezignovat na Účet) odesláním příslušného požadavku Prodávajícímu, především prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@thebodyshop.cz, nebo také písemně na adresu: Alshaya Poland, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

2.1.4. Newsletter - k používání newsletteru dochází poté, co je v záložce „Newsletter“ viditelné na stránkách eshopu, uvedena adresa elektronické pošty, na níž mají být zasílána jednotlivá vydání newsletteru, a kliknutí na pole „Přihlásit se“. K odběru newsletteru se lze také přihlásit označením příslušného čtverečku během zakládání Účtu - v okamžiku vytvoření Účtu je Příjemce služby přihlášen k odběru newsletteru.

2.1.4.1. Elektronická služba newsletter je poskytována bezúplatně po neomezenou dobu. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez uvedení důvodu zrušit odběr newsletteru (rezignovat na newsletter) prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformačním systémem, který používá Prodávající: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. a vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší, Microsoft Edge ve verzi 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení displeje: 1024x768; (5) spuštění možnosti ukládání souborů Cookies a podpory Javascript v internetovém prohlížeči.

2.3. Příjemce služby je povinen používat Eshop v souladu s právem a dobrými mravy a zohledňovat přitom úctu k osobním statkům a autorským právům a duševnímu vlastnictví Prodávajícího a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadávat údaje shodující se s faktickým stavem. Příjemce služby zavazuje zákaz dodávat obsah nelegálního charakteru.

2.4. Režim reklamačního řízení:

2.4.1. Prodávající odpovídá za to, že služba nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou.

2.4.2. Reklamace spojené s poskytováním Elektronických služeb Prodávajícím a ostatní reklamace spojené s činností Eshopu (s výjimkou postupu reklamace Produktu, který je uveden v bodě 6 Obchodních podmínek) může Příjemce služby podávat na příklad:

2.4.3. písemně na adrese: The Body Shop, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, Polsko;

2.4.4. elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: obchod@thebodyshop.cz;

2.4.5. Doporučuje se, aby Příjemce služby v popisu reklamace uvedl: (1) informaci a okolnosti týkající se předmětu reklamace, především druhu a datu výskytu nesrovnalosti; (2) požadavek Příjemce služby; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - usnadní to a urychlí posouzení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze charakter doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných s opominutím doporučeného popisu reklamace.

2.4.6. Příjemce služby má v případě, že bylo plněno vadně zejména právo na bezplatné poskytnutí náhradní služby, přiměřenou slevu z ceny za službu nebo odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy). Zvolený způsob reklamace sdělí příjemce služby Prodávajícímu při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob nezvolí, má nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo přiměřenou slevu z ceny služby. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil, zejména porušením obchodních podmínek, pokynů Prodávajícího a právních předpisů.

2.4.7. Další postup při reklamaci Elektronických služeb se přiměřeně řídí článkem 6 těchto obchodních podmínek.

3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Uzavření Kupní smlouvy mezi zákazníkem a Prodávajícím probíhá prostřednictvím Objednávkového formuláře - používání objednávkového formuláře začíná v okamžiku, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Eshopu. K podání Objednávky dochází poté, co Zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky - (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) po vyplnění objednávkového formuláře kliknutí na stránkách Eshopu na pole „ Objednávám a platím “ - do té doby existuje možnost samostatné úpravy zadaných údajů (za tímto účelem se řiďte zobrazovanými sděleními a informacemi dostupnými na stránkách Eshopu). V objednávkovém formuláři je nezbytné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/obchodní firma, adresa (ulice, č.p./č.b., PSČ, obec, stát), adresa elektronické pošty, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Produkt/y, počet Produktu/ů, místo a způsob doručení Produktu/ů, způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nezbytné také uvedení firmy a DIČ. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané v Objednávkovém formuláři. Objednávkový formulář je poskytován bez úplaty a má jednorázový charakter, je zakončen v okamžiku podání objednávky jeho prostřednictvím nebo v okamžiku dřívějšího ukončení podávání objednávky jeho prostřednictvím Příjemcem služby. Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi.

3.2. Uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím probíhá po předchozím podání Objednávky Zákazníkem s pomocí objednávkového formuláře v Eshopu, v souladu s bodem 3.1 Podmínek. Prezentace Produktů na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.3. Cena Produktu uvedená na stránkách Eshopu je vyjádřena v českých korunách a obsahuje daně. O celkové ceně Produktu, který je předmětem Objednávky, společně s daněmi, a také o ceně dodání (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) a o jiných nákladech, a, když není možné stanovit výši těchto poplatků, o povinnosti jejich úhrady, je Zákazník informován na stránkách Eshopu v průběhu podávání Objednávky.

3.4. Postup uzavření Kupní smlouvy v Eshopu prostřednictvím objednávkového formuláře

3.4.1. Uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím probíhá po předchozím podání Objednávky Zákazníkem v eshopu, v souladu s bodem 2.1.4 Podmínek.

3.4.2. O obdržení objednávky bude Prodávající Zákazníka informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Zákazníkovi doručeno přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávce.

3.4.3. Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Zrušení či změna objednávky je možná po dohodě s Prodávajícím.

3.4.4. Dokumenty tvořící smlouvy budou Zákazníkovi zaslány e-mailem nebo na žádost Zákazníka vytištěny a zaslány poštou. Při zasílání poštou může Prodávající požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvy archivuje Prodávající v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT

4.1. Prodávající Zákazníkovi zpřístupňuje následující způsoby plateb realizovaných na základě Kupní smlouvy:

4.1.1. Elektronické platby a platby platební kartou prostřednictvím portálu FirstData a platby v hotovosti při převzetí Produktu - aktuálně možné způsoby platby jsou určeny na stránkách Eshopu v informační záložce týkající se způsobů plateb - v záložce Doprava a platby. Změna způsobu dopravy nebo platby nevyžaduje změnu těchto Obchodních podmínek.

4.1.1.1. Vyúčtování transakce elektronickými platbami a platební kartou probíhají v souladu s výběrem Zákazníka prostřednictvím portálu FirstData nebo jiných metod uvedených Prodávajícím v záložce Doprava a platby. Obsluhu elektronických plateb a plateb platební kartou provádí:

4.2. Termín splatnosti:

4.2.1. V případě, že si Zákazník vybere elektronickou platbu nebo platební kartu, je Zákazník povinen provést platbu ve lhůtě 1 kalendářního dne ode dne uzavření Kupní smlouvy. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. Pokud Prodávající neobdrží cenu do 5 dní, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí Produktu.

4.3. Prodávající je oprávněn v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku požádat Zákazníka o uhrazení celé ceny Produktů (příp. zálohy) před odesláním nebo předáním Produktů Zákazníkovi.

4.4. Zákazník uděluje souhlasem s těmito Podmínkami Prodávajícímu souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

4.5. Cena:

4.5.1. Pokud cena uvedená u Produktu na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, Prodávající Zákazníka neprodleně upozorní. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany Prodávajícího.

4.5.2. V případě, že na straně Prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny Produktu na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Zákazníkovi Produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

4.5.3. Případné slevy z cen Produktů nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

5. CENA, ZPŮSOBY A TERMÍNY DOPRAVY PRODUKTU

5.1. Doprava Produktu je dostupná na území České republiky.

5.2. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, leda by Kupní smlouva určovala jinak. Náklady na dopravu Produktu (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) Zákazníkovi jsou uvedeny na stránkách Eshopu v informační záložce týkající se nákladů na dopravu Doprava a platby a během podávání Objednávky. V objednávce je vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje. Změna způsobu dopravy nebo platby nevyžaduje změnu těchto Obchodních podmínek.

5.3. Dodáním Produktu se podle těchto Podmínek rozumí okamžik, kdy je Produkt doručen Zákazníkovi. Pokud Zákazník bezdůvodně odmítne převzít Produkt, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Produkt Prodávajícím, ani za odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka.

5.4. Vlastnické právo k Produktu nabývá Zákazník okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

5.5. Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi následující způsoby dopravy Produktu:

5.5.1. Kurýrní zásilka.

5.6. Termín doručení Produktu k Zákazníkovi stanoví 14 pracovní dnů, leda by byl v popisu daného Produktu nebo během podávání Objednávky uveden kratší termín. V případě Produktů s různým termínem dodání, je termínem dodání nejdelší uvedený termín, který ovšem nesmí překročit 14 pracovních dnů. Termín dodání Produktu k Zákazníkovi se začíná počítat následovně:

5.6.1. V případě, že si Zákazník vybral způsob platby převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.

5.6.2. V případě, že si Zákazník vybral způsob platby hotově – ode dne přijetí objednávky Prodávajícím.

5.7. Zákazník při převzetí Produktu zkontroluje neporušenost obalu. Pokud zjistí nedostatky, informuje o tom Prodávajícího i dopravce. Pokud Zákazník odmítne převzít zásilku s poškozeným obalem, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí Produktu.

5.8. Okamžikem převzetí Produktu Zákazníkem (nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost Produkt převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil), přechází na Zákazníka odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Produktu. Vlastnické právo k Produktu nabývá Zákazník okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

5.9. Pokud je z důvodů na straně Zákazníka nutné Produkt doručovat opakovaně nebo jiným než standardním způsobem, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

5.10. V případě, že Zákazník Produkt bezdůvodně nepřevezme, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním Produktu a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí Produktu vzniknou.

6. REKLAMACE PRODUKTU

6.1. Základ a rozsah zodpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu, jsou definovány obecně platnými právními předpisy, především v občanském zákoníku ( především v § 1914 až 1925, dále v § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. To znamená, že Produkt při převzetí zejména má vlastnosti, které mezi Zákazníkem a Prodávajícím byly ujednány, které Prodávající popisuje, nebo které mohl Zákazník očekávat s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy; Produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; vyhovuje požadavkům právních předpisů; hodí se k účelu, který uvádí Prodávající, nebo ke kterému se zakoupený Produkt obvykle používá; odpovídá jakosti, která byla mezi Zákazníkem a Prodávajícím sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ Produktu stanoví platné a účinné právní předpisy; nemá právní vady. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je spotřebitelem, za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytuje Prodávající žádnou záruku za jakost. Podrobné informace týkající se zodpovědnosti Prodávajícího za vady Produktu a za oprávnění Zákazníka jsou uvedeny na stránkách Eshopu, v informační záložce týkající se reklamací

6.3. Pokud je na Produktu uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

6.4. Za vadu produktu nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud Produkt neodpovídá představě Zákazníka, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Produktu v souladu s článkem 8 Podmínek.

6.5. V případě, že bude Produkt vyměněn za nový, neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Zákazník nemohl kvůli vadě Produkt užívat.

6.6. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud o vadě před převzetím Produktu věděl, pokud vadu sám způsobil nebo pokud uplynula záruční doba. Záruky a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení Produktu způsobené jeho obvyklým užíváním, dále na Produkty prodávané za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána nebo na Produkty, vyplývá-li to z jejich povahy, zejména Produkty, které ze své povahy nemohou vydržet po celou dobu trvání záruční doby. Reklamace může být Zákazníkem podána v sídle nebo v provozovně:

6.6.1. písemně na adrese: The Body Shop, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa,

6.6.2. elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: obchod@thebodyshop.cz;

6.7. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doporučuje se, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, především druhu a data výskytu vady; (2) požadavek způsobu dovedení Produktu do shody s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo o odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - to usnadní a urychlí posouzení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze charakter doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných s opominutím doporučeného popisu reklamace.

6.8. Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174. V souladu s tím Zákazníkovi náleží především tato práva:

6.8.1. Doplnění toho, co chybí. Pokud prodávající dodá zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo Prodávající dodá nekompletní zboží, má Zákazník právo na doplnění toho, co chybí.

6.8.2. Sleva z kupní ceny. Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, může Zákazník požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.8.3. Výměna Produktu nebo vadné součásti Produktu. Výměnu Produktu nebo vadné součásti Produktu může Zákazník požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy. Právo na výměnu Produktu vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) Produktu. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást Produktu, vyměníme vám tuto součást. Požadovat výměnu Produktu nemůžete u Produktu použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

6.8.4. Oprava Produktu. Pokud je možné Produkt opravit, náleží Zákazníkovi právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že Prodávající není schopen Produkt opravit, bude Zákazníka neprodleně informovat a Zákazník může zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

6.8.5. Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy). Vrácení peněz může Zákazník požadovat pouze za předpokladu, že dodání vadného nebo nekompletního Produktu ze strany prodávajícího zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo Prodávající není schopen odstranit vadu, pro kterou nemůže Zákazník Produkt řádné užívat nebo prodávající není schopen Produkt s touto vadou vyměnit (např. produkt se již nevyrábí); nebo Zákazník nemůže Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo se na Produktu vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo Prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjedná nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

6.9. Prodávající o reklamaci Zákazníka rozhodne okamžitě, nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne jejího podání. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud Zákazník, který je spotřebitel, požadoval výměnu věci nebo odstranění vady, nebo pokud podal prohlášení o snížení ceny, přičemž určil částku, o níž má být cena snížena, a Prodávající tuto žádost nevyřídí ve lhůtě 30 kalendářních dnů, přijímá se, že tento požadavek uznal za opodstatněný.

6.10. Zákazník, který uplatňuje nároky plynoucí ze záruky, je povinen dodat vadný Produkt na adresu sídla nebo provozovny. Adresa sídla: The Body Shop, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa. V případě Zákazníka, který je spotřebitel, hradí náklady na dodání Produktu Prodávající, pokud byla reklamace oprávněná. V případě Zákazníka, který není spotřebitel, hradí náklady na dodání Zákazník. Zákazník zašle reklamovaný Produkt jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá. Při zasílání Zákazník dbá na vhodné zabalení Produktu, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Pokud by s ohledem na druh Produktu nebo způsob jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nadměrně stížené, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu na místě, kde se Produkt nachází.

6.11. Pokud Zákazník zvolí právo, které mu nemůže být z objektivních důvodů přiznáno, Prodávající Zákazníka informuje. V takovém případě může Zákazník zvolit jiné právo v souladu s těmito Podmínkami.

6.12. Prodávající při reklamaci vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Po vyřízení reklamace vydá Prodávající potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

6.13. V souladu s občanským zákoníkem má Zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Produktu. Právo na úhradu těchto nákladů musí být uplatněno do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1. Je-li Zákazník spotřebitelem a vznikne-li spor ze smlouvy s Prodávajícím, který se nepodaří vyřešit přímo, má Zákazník právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz, telefon: +420 296 366 360) nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Zákazník uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem spotřebitelského sporu. Podrobné informace týkající se možnosti využití Zákazníkem, který je spotřebitelem, mimosoudních způsobů řešení reklamací a vymáhání nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.2. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje dostupná internetová platforma systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na evropské úrovni (platforma ODR). Platforma ODR představuje interaktivní a mnohojazyčné webové stránky s bodem komplexní podpory pro spotřebitele a podnikatele směřující k mimosoudnímu vyřešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na stránkách samotné platformy).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může ve lhůtě 14 kalendářních dnů od ní odstoupit bez uvedení příčiny a bez nesení nákladů, s výjimkou nákladů definovaných v bodě 8.8 Podmínek. Pro dodržení lhůty stačí odeslání prohlášení před jejím vypršením. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze také podat například:

8.1.1. písemně na adrese: The Body Shop, Palladium Praha, nám. Republiky 1, 110 00 Petrská čtvrť, elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@thebodyshop.cz;

8.2. Ukázkový vzor formuláře odstoupení od smlouvy se nachází na stránkách Eshopu v záložce týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může využít vzor formuláře, ale není to povinné. 8.3. Běh lhůty na odstoupení od smlouvy začíná:

8.3.1. pro smlouvu, při jejímž plnění Prodávající vydává Produkt, přičemž je povinen přenést jeho vlastnictví (např. Kupní smlouva) - od převzetí Produktu do držení spotřebitelem nebo jím uvedenou třetí osobou, jinou než dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány zvlášť, po šaržích nebo po částech - od převzetí držení posledního Produktu, šarže nebo části nebo (2) spočívá na pravidelném dodávání Produktů po určenou dobu - od převzetí v držení prvního z Produktů;

8.3.2. pro ostatní smlouvy - ode dne uzavření smlouvy.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, je tato považována za neuzavřenou. Pokud byl Zákazníkovi společně s Produktem poskytnut s jeho souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Zákazník zašle dárek Prodávajícímu zpět společně s vráceným Produktem.

8.5. Prodávající má povinnost nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dalších nákladů uvedených v bodě 8.8. Podmínek). Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel jasně vyjádřil souhlas s jiným způsobem vrácení, který se pro něj nepojí se žádnými náklady. Pokud Prodávající nenavrhl, že sám odebere produkt od spotřebitele, může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení Produktu zpět nebo dodání dokladu o jeho odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

8.6. Spotřebitel má povinnost okamžitě, nejpozději v termínu 14. kalendářního dne ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo ho předat osobě oprávněné Prodávajícím k převzetí, leda by Prodávající navrhl, že Produkt odebere sám. K dodržení lhůty stačí odeslání Produktu před jejím vypršením. Spotřebitel může Produkt vrátit na adresu: The Body Shop, DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., Projekt Alshaya, Al. XX-lecia 23c, 96-515 TeresinWarszawa.

8.7. Zákazník nese zodpovědnost za pokles hodnoty Produktu, který bude výsledkem jeho používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování Produktu. Zákazník při zasílání Produkt zabalí do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

8.8. Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen nést spotřebitel:

8.8.1. Pokud si spotřebitel vybral jiný než nejlevnější běžný způsob dodání Produktu dostupný v Eshopu, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli jím vynaložené další náklady.

8.8.2. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení Produktu, a to i v případě, že Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající nepřijímá pro něho určené zásilky na dobírku a nezodpovídá za náklady spojené s takovýmito zásilkami.

8.8.3. V případě Produktu, kterým je služba, jejíž realizace - na jasné přání spotřebitele - započala před vypršením termínu na odstoupení od smlouvy, má spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy, po nahlášení takovéto žádosti uhradit plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy. Částka úhrady se počítá poměrově k rozsahu splněného plnění, za zohlednění ve smlouvě dohodnuté ceny nebo odměny. Pokud jsou cena nebo odměna nadměrné, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota splněného plnění.

8.9. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku spotřebiteli nenáleží ve vztahu k smlouvám:

8.9.1. (1) o poskytování služeb, pokud Prodávají plně realizoval službu s jasným souhlasem spotřebitelem, který byl před zahájením plnění informován, že po splnění plnění prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy; (2) v níž cena nebo odměna záleží na kolísání finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a které se mohou vyskytnout před vypršením lhůty na odstoupení od smlouvy; (3) v níž je předmětem plnění neprefabrikovaný produkt, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb; (4) ve které je předmětem plnění produkt podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín spotřeby; (5) ve které je předmětem plnění produkt dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání; (6) ve které jsou předmětem plnění produkty, které jsou po dodání, s ohledem na svůj charakter, neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) ve které jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byly dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, a jejichž dodání může proběhnout teprve po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota záleží na kolísání na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8) ve které spotřebitel výrazně požadoval, aby k němu Prodávající přijel za účelem provedení spěšné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytuje navíc jiné služby než ty, jejichž realizaci spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné Produkty než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby; náleží spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k dalším službám nebo Produktům; (9) ve které jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěné obalu, pokud byl obal otevřen po dodání; (10) na dodání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené cestou veřejné aukce; (12) o poskytování služeb v rozsahu ubytování jiných, než pro bytové účely, přepravy věcí, nájmu aut, gastronomie, služeb spojených s odpočinek, zábavních, sportovních nebo kulturních událostí, pokud byl ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služeb; (13) o dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud realizace plnění začala s jasným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a po jeho informování Prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

9.1. Tento bod Podmínek a v něm obsažená ustanovení se týkají výhradně Zákazníků a Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebitelé. Tato specifická ustanovení pro Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé, mají přednost před obecnými ustanoveními těchto Podmínek. Na Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé, se především nevztahují články 6., 7. a 8. Podmínek.

9.2. Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitel, do doby převzetí Produktu Zákazníkem. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez uvedení důvodu a na straně Zákazníka, který není spotřebitel, nevytváří žádné nároky ve vztahu k Prodávajícímu.

9.3. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jeli Zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny Produktu déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny Produktu.

9.4. Zákazník, který není spotřebitel, je oprávněn odstoupit od smlouvy i ohledně Produktu, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad, v takovém případě je však povinen uhradit Prodávajícímu storno poplatek ve výši 30 % z ceny Produktu.

9.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé straně.

9.6. Zákazníkovi, který není spotřebitelem, se považuje předání prvnímu přepravci, dodáním Produktu přecházejí na Zákazníka, který není spotřebitelem, nebezpečí škody na Produktu. Prodávající v takovém případě nenese zodpovědnost za ztrátu, úbytek nebo poškození Produktu vzniklé od jeho převzetí do přepravy až po vydání Zákazníkovi a za zpoždění v přepravě zásilky.

9.7. V případě zaslání Produktu k Zákazníkovi prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitel, povinen prozkoumat zásilku v době a způsobem přijatým u zásilek tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo k úbytku nebo poškození Produktu, je povinen vykonat veškeré úkony nezbytné k stanovení zodpovědnosti přepravce.

9.8. V případě Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může Prodávající vypovědět smlouvu o poskytování Elektronické služby s okamžitým účinkem i bez uvedení příčiny odesláním příslušného prohlášení Příjemci služby.

9.9. Při nedodržení doby splatnosti dle bodu 4.2.1. těchto Podmínek, může být Zákazníkovi, který není spotřebitel, účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Zákazníka vznikla, tím není dotčen.

9.10. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být Zákazníkovi, který není spotřebitelem, sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Zákazník se zavazuje tyto informace uchovávat jako důvěrné, neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě, nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy a nevyužít je jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem. Zákazník se dále zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

9.11. Zodpovědnost Poskytovatele služby/Prodávajícího ve vztahu k Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitel, je, bez ohledu na její právní základ, omezena - jak v rámci jednotlivých nároků, tak i veškerých nároků jako celku - do výše zaplacené ceny a nákladů na dopravu vyplývajících z Kupní smlouvy, ovšem maximálně po částku jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služby/Prodávající nese zodpovědnost ve vztahu k Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitel, jen za typické škody předvídané v okamžiku uzavření smlouvy a nenese zodpovědnost za ušlý zisk ve vztahu k Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitel.

9.12. Všechny spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem/Příjemcem služby, který není spotřebitel, budou předány příslušnému soudu s ohledem na sídlo Prodávajícího. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Zákazník nemusí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoliv účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, Produktů, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí Zákazník používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

10.3. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustí Zákazník jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Zákazníka na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Zákazník dále povinen uhradit Prodávajícímu škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

10.4. Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouvy uzavírané přes Eshop se uzavírají v češtině.

11.2. Pokud se bydliště Zákazníka nebo jeho sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasí Zákazník s tím, že se vztah řídí českým právem. Pokud je Zákazník spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je mu pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

11.3. Změny Podmínek:

11.3.1. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Podmínek ze závažných příčin, tedy změny právních předpisů; změny způsobů plateb a dopravy - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují realizaci ustanovení těchto Podmínek.

11.3.2. V případě, že na základě těchto Podmínek budou uzavřeny smlouvy kontinuálního charakteru (např. poskytování Elektronické služby - Účet) vážou změněné podmínky Příjemce služby, pokud byly dodrženy požadavky definované v § 1752 občanského zákoníku, tedy Příjemce služby byl správně informován o změnách a nevypověděl smlouvu v dostatečné výpovědní době určené Prodávajícím. V případě, kdy by změna podmínek měla za následek zavedení jakýchkoliv nových poplatků nebo zvýšení těch současných, má Příjemce služby, který je spotřebitel, právo na odstoupení od smlouvy.

11.3.3. V případě uzavření smluv na základě těchto Podmínek s jiným charakterem, než kontinuální smlouvy (např. kupní smlouva), nebudou změny podmínek nijak narušovat práva získaná Příjemcem služeb/Zákazníkem, který je spotřebitel, přede dnem vstupu Podmínek v platnost, především nebudou mít změny Podmínek vliv na už podávané nebo podané Objednávky a na uzavřené, realizované nebo vykonané Kupní smlouvy.

11.4. Ve věcech neupravených v těchto obchodních podmínkách se uplatňují obecně platné předpisy českého práva.

11.5. V případě, V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Zákazníka se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat Podmínky lze pouze písemnou formou.