Informační doložka o zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením účtu společností na sociální síti Instagram

Informační doložka o zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením účtu společností ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. se sídlem na adrese ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Varšava na sociální síti Instagram na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR.

1)      Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. se sídlem Łucka 2/4/6, 00-845 Varšava (dále jen "Správce").

Správce můžete kontaktovat e-mailem na: dane.osobowe.pl@alshaya.com  nebo poštou na výše uvedenou adresu sídla Správce.

2)      Kategorie subjektů údajů a rozsah zpracovávaných údajů

a)      Správce zpracovává údaje osob, které:

i)        se přihlásily k odběru kliknutím na ikonu "Pozorovat";

ii)      zveřejnily komentář pod některým z příspěvků na účtu nebo reagovaly na zveřejněné fotografie;

b)      Správce zpracovává následující typy osobních údajů:

i)        identifikátor účtu (obvykle obsahuje vaše jméno nebo přezdívku);

ii)      profilová fotografie;

iii)    jiné fotografie (které mohou rovněž zobrazovat vzhled);

iv)    obsah vašich komentářů.

v)      statistické údaje o návštěvnících účtu shromážděné prostřednictvím souborů cookie.

3)      Cíle a základ zpracování

a)      Správce zpracovává vaše osobní údaje:

i)        na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá ve:

(1)   vedení účtu s názvem thebodyshopczech na sociální síti Instagram, a to za podmínek stanovených portálem Instagram, a informování prostřednictvím tohoto účtu o aktivitách Správce, propagování akcí a značky, produktů a služeb, budování a udržováví kontaktu se Správcem a komunikaci prostřednictvím dostupných funkcí služby Instagram (komentáře, zprávy);

(2)   vedení statistik (analýzou údajů o aktivitě uživatelů účtu).

(3)   případném zjišťování, vyšetřování nebo obhajobě nároků.

ii)      na základě samostatně uděleného souhlasu, a to v rozsahu a k účelu uvedeném v obsahu souhlasu a po dobu, dokud nebude souhlas odvolán (základ podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR);

iii)    na základě zákonných požadavků, aby Správce mohl plnit své zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů (základ podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

4)      Příjemci údajů

Přístup k vašim údajům budou mít:

a)      oprávnění zaměstnanci Správce, subdodavatele a subjektů poskytujících Správci služby (včetně služeb IT a technické podpory), kteří potřebují přístup k údajům pro plnění svých povinností;

b)      ostatní Uživatelé Instagramu (vzhledem k tomu, že informace o lidech sledujících účty, lajky, stejně jako obsah komentářů, příspěvků a další informace poskytnuté Uživateli jsou veřejné);

c)      orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jménem orgánů veřejné moci, a to v rozsahu a pro účely ustanovení obecně závazných právních předpisů;

d)      vlastník sociální sítě Instagram za podmínek dostupných na adrese https://help.instagram.com/519522125107875

5)       Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Správce nemá v úmyslu předávat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6)       Doba uchovávání údajů

Doba trvání zpracování údajů je tedy spojena s účely a důvody zpracování:

a)      údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány až do odvolání souhlasu;

b)      údaje zpracovávané na základě zákonných požadavků budou zpracovávány po dobu, po kterou zákon předepisuje uchovávání údajů;

c)      údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce budou zpracovávány do doby, než bude úspěšně podána námitka nebo tento zájem zanikne, např. údaje zpracovávané za účelem vyšetřování nebo obrany proti nárokům budou zpracovávány po dobu rovnající se době promlčení těchto nároků.

7)      Práva

Máte právo na:

a)      přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, smazání nebo omezení zpracování a právo na jejich přenos,

b)      kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,

c)      vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě vaší konkrétní situace;

d)      podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2; 00-193 Varšava;

8)      Informace o zdroji dat

Správce získává vaše osobní údaje ze služby Instagram, z vašeho veřejného profilu a z příspěvků na vašem účtu.

9)       Další informace

a)      Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

b)      Poskytnutí údajů je dobrovolné.

 

            Kromě toho společnost ALSHAYA POLNAD Sp. z o.o. upozorňuje, že spolu s Meta Platforms Ireland Limited (vlastníkem aplikace Instagram) vystupují jako společní správci, pokud jde o zpracování údajů pro statistické účely. Více informací o zpracování údajů pro statistiku webových stránek najdete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data