Informační doložka o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem fanouškovské stránky společností na sociální síti Facebook

Informační doložka o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem fanouškovské stránky společností ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. se sídlem na adrese ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Varšava na sociální síti Facebook na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR.

1)      Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. se sídlem Łucka 2/4/6, 00-845 Varšava (dále jen "Správce").

Správce můžete kontaktovat e-mailem: dane.osobowe.pl@alshaya.com  nebo poštou na výše uvedenou adresu sídla Správce.

2)      Kategorie subjektů údajů a rozsah zpracovávaných údajů

a)      Správce zpracovává údaje osob, které:

i)        se přihlásily k odběru fanouškovské stránky kliknutím na ikonu "To se mi líbí" nebo "Pozorovat";

ii)      zveřejnily komentář pod některým z příspěvků na fanouškovské stránce.

b)      Správce zpracovává následující typy osobních údajů:

i)        ID na Facebooku (obvykle včetně vašeho jména nebo přezdívky);

ii)      profilová fotografie;

iii)    jiné fotografie (které mohou rovněž zobrazovat vzhled);

iv)    obsah vašich komentářů.

3)      Cíle a základ zpracování

a)      Správce zpracovává vaše osobní údaje:

i)        na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá v:

(1)   provozování fanouškovské stránku pod názvem TheBodyShopCeska  na sociální síti Facebook za podmínek stanovených Facebookem a jejím prostřednictvím informovat o činnosti Správce, propagovat akce a značku, produkty a služby, budovat a udržovat komunitu se Správcem a komunikovat prostřednictvím dostupných funkcí Facebooku (komentáře, zprávy);

(2)   případném zjišťovámí, vyšetřování nebo obhajobě nároků.

ii)      na základě samostatně uděleného souhlasu, a to v rozsahu a k účelu uvedeném v obsahu souhlasu a po dobu, dokud nebude souhlas odvolán (základ podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR);

iii)    na základě zákonných požadavků, aby Správce mohl plnit své zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů (základ podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

4)      Příjemci údajů

Přístup k vašim údajům budou mít:

a)      oprávnění zaměstnanci Správce, subdodavatele a subjektů poskytujících Správci služby (včetně služeb IT a technické podpory), kteří potřebují přístup k údajům pro plnění svých povinností;

b)      ostatní Uživatelé Facebooku (vzhledem k tomu, že informace o sledujících fanouškovské stránky, lajky, stejně jako obsah komentářů, příspěvků a další informace poskytnuté Uživateli jsou veřejné);

c)      orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jménem orgánů veřejné moci, a to v rozsahu a pro účely ustanovení obecně závazných právních předpisů;

d)      vlastník sociální sítě Facebook podle podmínek dostupných na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

5)       Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Správce nemá v úmyslu předávat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6)       Doba uchovávání údajů

Doba trvání zpracování údajů je tedy spojena s účely a důvody zpracování:

a)      údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány až do odvolání souhlasu;

b)      údaje zpracovávané na základě zákonných požadavků budou zpracovávány po dobu, po kterou zákon předepisuje uchovávání údajů;

c)      údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce budou zpracovávány do doby, než bude úspěšně podána námitka nebo tento zájem zanikne, např. údaje zpracovávané za účelem vyšetřování nebo obrany proti nárokům budou zpracovávány po dobu rovnající se době promlčení těchto nároků.

7)      Práva

Máte právo na:

a)      přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, smazání nebo omezení zpracování a právo na jejich přenos,

b)      kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,

c)      vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě vaší konkrétní situace;

d)      podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2; 00-193 Varšava;

8)      Informace o zdroji dat

Správce získává vaše osobní údaje z Facebooku, z vašeho veřejného profilu a příspěvků na fanouškovské stránce.

9)       Další informace

a)      Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

b)      Poskytnutí údajů je dobrovolné.

 

            Kromě toho společnost Alshaya Poland Sp. z o.o. upozorňuje, že spolu s Meta Platforms Ireland Limited (dále jen "Meta") působí jako společní správci, pokud jde o zpracování údajů pro statistické účely. Více informací o zpracování údajů pro statistiku webových stránek najdete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data